ŽAIDIMO „PIRKDAMI „MÖLLER’S“ LAIMĖKITE 100 EURŲ“  TAISYKLĖS

Siekiant reklamuoti „Möller’s“ žuvų taukų produktus ir suteikti vartotojams galimybę laimėti prizus, organizuojamas „Möller’s“ žaidimas vartotojams. Tvirtinamos žaidimo organizavimo taisyklės, išvardintos šio akto  1–23 punktuose:

 1. Žaidimo su „Möller’s“ metu kas mėnesį galima laimėti 10 prizų. Prizas – 100 (vienas šimtas) eurų. Šis „Möller’s“ žaidimo (toliau – „Žaidimas“) organizatorius – UAB „Orkla Care”, juridinio asmens kodas 301240827, registracijos adresas – Trinapolio g. 9E, 08337 Vilnius, Lietuva, toliau tekste vadinamas Organizatoriumi.
 2. Žaidimo taisyklės ir susijusi informacija skelbiami Organizatoriaus interneto svetainėje www.mollers.lt
 3. Žaidimo tikslas − reklamuoti „Möller’s“ žuvų taukų produktus bei suteikti pirkėjams galimybę laimėti šiose taisyklėse nurodytą prizą.
 4. Žaidimas galioja visose Möller’s įsigijimo vietose Lietuvos Respublikos teritorijoje nuo 2019-09-01 00:00 val. iki 2019-10-31 24:00 val. imtinai.
 5. Žaidime gali dalyvauti asmenys, šių taisyklių 4 punkte nustatytu laiku nusipirkę bet kurioje vaistinėje, elektroninėje parduotuvėje ar prekybos centre Lietuvoje bet kurį „Möller’s” skystų žuvų taukų ar „Möller’s” omega-3 kapsulių produktą, išsaugoję pirkimo kasos kvitą, kuriame būtų matomas „Möller’s“ produkto pavadinimas bei už jį sumokėta pinigų suma ir iki šių taisyklių 4 punkte nustatyto termino pabaigos tinkamai užsiregistravę interneto svetainėje www.mollers.lt pateikiamoje anketoje bei pateikę joje visus nurodytus duomenis.
 6. Vienas pirkinio kvitas gali būti registruojamas tik vieną kartą. Jei viename pirkinio kvite yra daugiau nei vienas Žaidime dalyvaujantis produktas, jis negali būti registruojamas papildomai tuo pačiu kvito numeriu.
 7. Tas pats dalyvis gali užregistruoti neribotą skaičių skirtingų kvitų (patvirtinančių „Möller’s“ produkto pirkimą) numerių. Kiekvienas užregistruotas skirtingas kvito numeris dalyvaus lošiant prizą kaip atskiras vienetas.
 8. Prizas: 100 eurų piniginė suma. Prizų kiekis – 10 prizų po 100 eurų dalinami per vieną kalendorinį mėnesį. Viso prizų žaidimo laikotarpio metu – 20 vnt.
 9. Dešimt Prizo laimėtojų bus nustatomi pasibaigus mėnesiui, iki 5 einamojo mėnesio dienos, burtų keliu Organizatoriaus patvirtinta tvarka iš visų tinkamai mėnesio laikotarpiu užpildžiusių registracijos anketą ir bus paskelbti ne vėliau kaip einamojo mėnesio 10 dieną 24:00 val. Organizatoriaus interneto svetainėje www.mollers.lt
 10. Su laimėtojais bus susisiekta individualiai registracijos metu jų nurodytais kontaktais (el. paštu arba telefonu) ir aptartos visos prizo įteikimo sąlygos.
 11. Jei per 3 (tris) darbo dienas nuo laimėtojo nustatymo datos nepavyks susisiekti su laimėtoju registracijoje nurodytais kontaktais Organizatorius burtų keliu nustatys naują laimėtoją iki einamojo mėnesio 20 dienos 24:00 val.
 12. Prizas laimėtojui bus pervestas į nurodytą asmeninę sąskaitą, atsiuntus pirkimo kvito, kurio numeris buvo nurodytas registracijos metu ir išrinktas laimingu, kopiją.
 13. Jei prizo laimėtojas nėra išsaugojęs pirkimo kvito, kvito kopijos numeris nesutampa su Žaidime išrinktu laimingu numeriu ar pirkimo kvite nėra Žaidime dalyvaujančio produkto, nesuteikiamas asmeninės sąskaitos numeris, prizas laimėtojui nėra įteikiamas ir pretenzijos nėra priimamos.
 14.  Piniginis Prizas į kitą vertybę nekeičiamas.
 15.  Atsiradus mokestiniai prievolei mokesčius sumoka Organizatorius.
 16.  Žaidime gali dalyvauti visi asmenys,  šių taisyklių 4 punkte nurodytu laikotarpiu įsigiję Möller’s produktus ir užsiregistravę dalyvavimui Žaidime šiose taisyklėse nustatyta tvarka, išskyrus Organizatoriaus darbuotojus bei kitus asmenis, įdarbintus Organizatoriaus ar pasitelktus atlygintinų paslaugų teikimą ar kitokios sutarties pagrindą rengiant Žaidimą, taip pat artimuosius šių asmenų giminaičius.
 17. Dalyvio registracija Organizatoriaus interneto svetainėje www.mollers.lt yra laikomas dalyvio sutikimu dalyvauti Žaidime bei sutikimu tvarkyti jo asmens duomenis Žaidimo vykdymo tikslais. Dalyvaudamas šiame Žaidime dalyvis leidžia organizatoriui naudoti jo duomenis be papildomo atlygio ir atitinkamos sutarties Žaidimo tikslams, o laimėjimo atveju – viešai paskelbti laimėtojo vardą, pavardę akcijos Organizatoriaus interneto svetainėje www.mollers.lt ir žiniasklaidos priemonėse. Dalyvis gali nepateikti savo asmens duomenų, tačiau tokiu atveju negalės dalyvauti Žaidime, o laimėjimo atveju nepateikdamas papildomų duomenų negalės atsiimti laimėto Prizo.
 18. Dalyvio registracijos metu pateikti Asmens duomenys (vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninis paštas), nustatytų Žaidimo laimėtojų papildomi Asmens duomenys (asmens kodas, banko sąskaita, pirkimo kvito kopija su informacija apie pirktus produktus, išleistas pinigų sumas) su tikslu įvykdyti Žaidimo sąlygas Organizatoriaus bus saugomi 3 mėnesius po Žaidimo pabaigos. Pasibaigus šiame taisyklių punkte apibrėžtam Asmens duomenų tvarkymo ir laikymo laikotarpiui, surinkti Asmens duomenimis bus ištrinti ir toliau nesaugomi.
 19. Dalyviai turi teisę kreiptis į Organizatorių pateikdami rašytinės formos prašymus ir prašyti  susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų. Dalyviai taip pat turi teisę bet kuriuo metu nesutikti su tolesniu savo asmens duomenų tvarkymu, tačiau tokiu atveju nebegalės dalyvauti Žaidime. Nebūdami patenkinti Organizatoriaus atsakymu ar manydami, kad šis tvarko asmens duomenis nesilaikydamas teisinių reikalavimų, Dalyviai turi teisę pateikti skundą Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
 20. Organizatorius turi teise vienašališkai nutraukti Žaidimą bet kuriuo metu, jeigu paaiškėtų šių taisyklių pažeidimas ir/ar piktnaudžiavimas jomis arba jeigu atsirastų nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės. Iki Žaidimo nutraukimo momento išdalinti prizai lieka jų laimėtojams, o nauji papildomų prizų ir pagrindinių prizų traukimai nėra vykdomi. Organizatorius pasilieka teisę keisti Žaidimo taisykles iš anksto prieš 3 (tris) dienas informavęs Organizatoriaus interneto svetainėje www.mollers.lt.
 21. Visus skundus, susijusius su Žaidimu, nagrinėja Organizatorius. Skundai Organizatoriui turi būti pateikti el. paštu info@mollers.lt arba registruotu laišku ne vėliau kaip iki 2019.11.15 24:00 val. adresu Trinapolio g. 9E, 08337 Vilnius, Lietuva. Laikoma, kad el. paštu pateiktas skundas yra gautas tą pačią darbo dieną, jei jis išsiųstas iki 16:30 val. arba po jos einančią darbo dieną, jei jis išsiųstas po 16:30 val. Skundus nagrinėja komisija, kurią sudaro trys asmenys, kuriuos skiria Organizatorius. Komisija išnagrinėja dalyvių pateiktus skundus remdamasi šiomis taisyklėmis ir taikomais teisės aktais. Komisija skundą privalo išnagrinėti ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo skundo gavimo dienos. Apie skundo išnagrinėjimą ir priimtą sprendimą Organizatoriaus sudaryta komisija praneša skundą pateikusiam asmeniui tokia pačia forma, kokia gautas skundas, per 3 (tris) dienas nuo skundo išnagrinėjimo dienos.
 22. Visus šiose taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Civilinio kodekso, asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kitų taikytinų Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos. Visais šiose taisyklėse neaptartais klausimais Organizatorius gali priimti vienašališką sprendimą, vadovaudamasis taikytinais teisės aktais ir šiomis taisyklėmis.
 23. Daugiau apie Žaidimą galima pasiteirauti Organizatoriaus telefonu (8 5) 2052 634 arba el. paštu info@mollers.lt

 

Orkla Care
Visos teisės saugomos | Mollers 2016 ©